Specjalista ds. Projektów Unijnych – Kierownik Projektu

Miejsce pracy: Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 •   Współpraca przy tworzeniu projektów inwestycyjnych finansowanych przy wsparciu funduszy unijnych oraz ocenianie zasadność udziału w projektach zewnętrznych finansowanych z tych funduszy
 •   Prowadzenie korespondencji oraz branie udziału w spotkaniach konsultacyjnych z administracją UE (m.in. Komisją Europejską), instytucjami ds. unijnych, administracją centralną i lokalną, organizacjami i kontrahentami odnośnie projektów europejskich
 •   Przygotowywanie niezbędnych wytycznych i zmian procedur wewnętrznych zgodnie z wymogami instytucji zarządzającej
 •   Zapewnienie zgodność z procedurami unijnymi na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych przy wsparciu tych funduszy
 •   Udzielenie konsultacji prawnych z zakresu przepisów prawa pracy, handlowego, cywilnego, prawa cudzoziemców;
 •   Analizowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych oraz przygotowywanie pism procesowych;
 •   Analiza i rozpatrywanie różnego rodzaju roszczeń, a także udział w przygotowaniu rozsądnych odpowiedzi w przypadku odrzucenia reklamacji;
 •   Sporządzanie, weryfikacja i opiniowanie wszelkich umów oraz udział w negocjacjach przy zawieraniu umów;
 •   Sporządzanie dokumentów dotyczących odpowiedzialności materialnej i dyscyplinarnej pracowników;
 •   Analizowanie dokumentów firmowych pod względem formalno-prawnym;
 •   Bieżące monitorowanie zmian w przepisach i aktach prawnych mających wpływ na

  funkcjonowanie firmy;

 •   Prowadzenie korespondencji w sprawach prawnych;

  Nasze wymagania

 •   wykształcenie wyższe prawnicze
 •   wiedza z zakresu funduszy unijnych i zamówień publicznych
 •   dwa lata pracy na stanowiskach związanych ze współpracą europejską
 •   bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 •   biegła znajomość języka angielskiego
 •   umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej

To oferujemy

 •   zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 80 godzin w miesiącu.
 •   możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

  Wymagane dokumenty

  CV,

  list motywacyjny.

  Termin przesyłania zgłoszeń

  13.01.2023 – 18.01.2023

  Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres biuro@zmigm.org.pl

  Zastrzegamy prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów. Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

  Termin realizacji projektu

  01.02.2023 – 01.01.2025

  Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Morskich

  Klauzula Powierzenia Danych Osobowych RODO

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie pn. „Związek Miast i Gmin Morskich” z siedzibą w Gdańsku (80-853) przy ul. Wały Jagiellońskie 1, zwane dalej Związkiem; Związek przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w zakresie realizacji celów statutowych Związku na podstawie §4 Statutu Stowarzyszenia pn. „Związek Miast i Gmin Morskich”; Związek nie przetwarza danych wrażliwych; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy Związku, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Związek powierzy dane osobowe – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazanych danych; Osoby biorące udział w

zdarzeniach organizowanych przez Związek wyrażają zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Związek ich wizerunku, utrwalonego w trakcie zdarzeń za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube), kwartalniku „ Czas Morza” i stronie internetowej Związku oraz podmiotów współpracujących ze Związkiem w zakresie realizowanych celów statutowych, jak również wykonanych na zlecenie Związku publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych(w wersji drukowanej i elektronicznej) wynikających z działalności informacyjnej lub promocyjnej. Zapis dotyczy również prowadzonej przez Związek działalności o charakterze międzynarodowym i współpracy z państwami trzecimi; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zdarzeniach i działaniach organizowanych przez Związek; Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów statutowych Związku; Dane osobowe Pani/Pana przechowywane będą do momentu odwołania zgody, lub na czas niezbędny dopełnienia przez Związek obowiązku związanego z archiwizacją dokumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów krajowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Związek narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania..

ZMiGM koordynator projektu – ogłoszenie