Obieramy kurs na wspólną żeglarską przygodę wokół Bałtyku.

Spotkanie inaugurujące projekt BaltSusBoating 2030 w Gdańsku

Marta Czarnecka-Gallas

 

Nic tak nie jednoczy mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego jak morze, które pozwala obecnym i przyszłym pokoleniom cieszyć się wszystkimi jego walorami i pięknem.Kierując się tą myślą, przedstawiciele żeglarskich submarek funkcjonujących w regionie Morza Bałtyckiego spotkali się 15 listopada 2022 roku w Gdańsku, aby połączyć siły i współpracować na rzecz dalszego rozwoju turystycznej destynacji jaką jest Region Morza Bałtyckiego.Przy stole zasiedli różni aktorzy, reprezentujący: Południowe Wybrzeże Bałtyku (reprezentowane przez Stowarzyszenie Miast i Gmin Morskich z Polski), Wschodnie Wybrzeże Bałtyku (reprezentowane przez Region Planowania Rygi), Archipelag Alandzki, Związek Szwedzkich Przystani Gościnnych, Radę Państw Morza Bałtyckiego i Uniwersytet w Tartu. Spotkanie inauguracyjne było doskonałą okazją do poznania się osobiście, przedyskutowania oczekiwań i ustalenia kierunku wspólnych działań.Wywodzący się z bardzo różnych środowisk, wnoszący ciekawe i cenne doświadczenie oraz posiadający wsparcie polityczne, Partnerzy BaltSusBoating 2030 zobowiązali się do zainicjowania strategicznej współpracy na poziomie Regionu Morza Bałtyckiego w celu przekształcenia go w zrównoważony kierunek żeglarski. Ponadto, zdecydowano, że zostaną podjęte działania na rzecz wspólnej promocji Bałtyku jako spójnego, całościowego miejsca docelowego dla fanów turystyki wodnej spoza samego Regionu (np. z USA, Wlk. Brytanii, Francji, itd.) Wydaje się to kluczowe dla wszystkich zaangażowanych stron, które wierzą, że post-pandemiczny rynek żeglarski stworzy nowe możliwości rozwoju turystyki żeglarskiej w regionie Morza Bałtyckiego, a transfer dobrych praktyk może pomóc w pełnym wykorzystaniu tych możliwości.Ogólny cel Projektu zostanie osiągnięty poprzez pięć głównych grup działań:• Stworzenie ogólnobałtyckiej platformy współpracy• Opracowanie „Planu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju”• Wymiana wiedzy i wzajemne uczenie się• Dialog z decydentami• Rozwój wspólnego podejścia marketingowego,które w dużej mierze opierają się na diagnozie, że destynacje żeglarskie i współpraca instytucjonalna na poziomie subregionów Morza Bałtyckiego są zbyt wąskie, aby dotrzeć do określonych rynków źródłowych, takich jak Francja, Wielka Brytania, USA i  do określonych grup docelowych.W związku z tym konieczne jest połączenie sił i przedstawienie Bałtyku jako jednej destynacji do wykorzystania wszystkich potencjałów i stworzenia przewagi konkurencyjnej nad innymi regionami żeglarskimi. Ponadto, jak przyznali Partnerzy, sektor turystyki żeglarskiej jest zależny od finansowania publicznego (infrastruktura, marketing), ale jest postrzegany raczej jako niszowy segment przez interesariuszy turystyki i decydentów, dlatego dla lepszego wsparcia (finansowego) konieczne jest podniesienie ich świadomości na temat potencjału społeczno-gospodarczego i potrzeb sektora.Ważną cechą inicjatywy BaltSusBoating 2030 jest strategiczne skupienie się na zrównoważonym rozwoju jako głównym celu społecznym. Partnerzy Projektu wierzą, że zwiększona świadomość tych kwestii zmieni zachowania klientów w turystyce rekreacyjnej i że zrównoważony rozwój ma potencjał, aby stać się przewagą konkurencyjną regionu Morza Bałtyckiego.Z tej perspektywy, bardzo istotnym celem całej inicjatywy będzie opracowanie strategii rozwoju zrównoważonej turystyki żeglarskiej i wspólnego marketingu Morza Bałtyckiego.BaltSusBoating 2030 potrwa 24 miesiące i będzie dysponował budżetem prawie 0,5 mln EUR, współfinansowanym z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Więcej informacji o partnerach, planowanych i realizowanych działaniach oraz aktualnościach można znaleźć na stronie internetowej https://interreg-baltic.eu/project/baltsusboating-2030/ oraz w mediach społecznościowych Związku Miast i Gmin Morskich.

 

BSB2030Poster_A3_Priority2