Projekt obejmuje zagadnienia zmian jakimi mogą zostać dotknięte nadmorskie miasteczka
i gminy w wyniku przeobrażeń  zachodzących w obrębie Morza Bałtyckiego, zwłaszcza, że interesy samorządów lokalnych nie zawsze są uwzględniane w morskich planach przestrzennych.

Ponadto zagadnienia takie jak akwakultura morska lub wytwarzanie energii wiatrowej, mogą kolidować
z tradycyjną działalnością morską, taką jak rybołówstwo, turystyka i wypoczynek. Projekt Land-Sea-Act chce wypracować lepsze praktyki zarządzania, aby zrównoważyć interesy społeczności lokalnych i małych przedsiębiorstw, żeby nie zaniechać rozwoju na dużą skalę i nie rezygnować z działań inwestycyjnymi w morskim planowaniu przestrzennym.

Celem projektu jest poprawa zarządzania strefą przybrzeżną, ponieważ zintegrowane planowanie na obszarach morskich i na lądzie często nie jest spójne. Ta spójność jest kluczowym wyzwaniem,
a jednocześnie – warunkiem wstępnym dla niebieskiego wzrostu (Blue Growth). Kolejnym wyzwaniem projektu jest rozpoznanie związków i zależności między ekosystemami morskimi, krajobrazami, wartościami społecznymi i kulturowymi oraz sektorami gospodarczym, przez pryzmat  interakcji między lądem a morzem.

Projekt ma również na celu zintegrowanie stron z różnych sektorów w celu poprawy współpracy ponadnarodowej i ułatwienia wymiany wiedzy, podnoszenia świadomości
i zdobywania nowych umiejętności, które wzmocnią inicjatywę Blue Growth (niebieskiego wzrostu)
i zintegrują rozwój na obszarach przybrzeżnych. Interesariusze będą ściśle współpracować w celu zbadania i ustanowienia nowych elastycznych praktyk zarządzania wybrzeżem. Działania projektowe prowadzą do zdobycia dodatkowej wiedzy i udoskonalenia umiejętności rozwiązywania wspólnych problemów ląd – morze. Działania Związku w projekcie Land-Sea-Act to przede wszystkim kontakty
z gminami objętymi zakresem działania projektu, uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach projektowych, wizyty studyjne, przygotowanie i wydanie przewodnika turystycznego oraz promocja projektu w ”Czasie Morza”

ibsr_p2_land-sea-act_project-logo_full_coloured

 

Land Sea Act
Poster_A3_Land-Sea-Act