Klauzula Powierzenia Danych Osobowych RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie pn. „Związek Miast i Gmin Morskich” z siedzibą w Gdańsku (80-853) przy ul. Wały Jagiellońskie 1, zwane dalej Związkiem;
 2. Związek przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w zakresie realizacji celów statutowych

Związku na podstawie §4 Statutu Stowarzyszenia pn. „Związek Miast

i Gmin Morskich”;

 1. Związek nie przetwarza danych wrażliwych;
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy

  Związku, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Związek powierzy dane osobowe – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazanych danych;

 3. Osoby biorące udział w zdarzeniach organizowanych przez Związek wyrażają zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Związek ich wizerunku, utrwalonego w trakcie zdarzeń za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube), kwartalniku „ Czas Morza” i stronie internetowej Związku oraz podmiotów współpracujących ze Związkiem w zakresie realizowanych celów statutowych, jak również wykonanych na zlecenie Związku publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych(w wersji drukowanej i elektronicznej) wynikających z działalności informacyjnej lub promocyjnej. Zapis dotyczy również prowadzonej przez Związek działalności o charakterze międzynarodowym i współpracy z państwami trzecimi;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zdarzeniach i działaniach organizowanych przez Związek;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów statutowych Związku;
 6. Dane osobowe Pani/Pana przechowywane będą do momentu odwołania zgody, lub na czas niezbędny dopełnienia przez Związek obowiązku związanego z archiwizacją dokumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów krajowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Związek narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 9. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania..