Złożoność relacji ląd-morze i nakładających się jurysdykcji różnych organów publicznych wymaga wielopoziomowego zarządzania, mającego na celu zrównoważenie różnych interesów i czynników napędzających obszary przybrzeżne w celu osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu (EGD) i Zrównoważonej Niebieskiej Gospodarki (SBE). To umiejętne zarządzanie jest potrzebne do zintegrowanego planowania uwzględniającego społeczności przybrzeżne, kulturę, interesy środowiskowe i gospodarcze. Zintegrowane planowanie jest często utrudniane przez niezrównoważone głosy różnych sektorów i interesariuszy, nakładające się jurysdykcje różnych organów, złożoność instytucji, nieefektywną koordynację i brak współpracy.

 

W ramach realizowanego projektu Baltic Sea2Land stworzy publicznie dostępną internetową platformę nawigacji i danych przestrzennych – Sea2Land Navigator – która umożliwi wielopoziomowe zarządzanie obszarami przybrzeżnymi poprzez wspieranie zintegrowanego planowania i skuteczniejszej współpracy między planistami, właściwymi organami i zainteresowanymi stronami. Sea2Land Navigator zapewni dostęp do najlepszej dostępnej wiedzy i odpowiednich zbiorów danych przestrzennych niezbędnych do zrównoważenia interesów sektorów zrównoważonej niebieskiej gospodarki, społeczności lokalnych i zachowania ekosystemów przybrzeżnych.

 

Sea2Land Navigator pomoże zrównoważyć interesy, aby ułatwić rozwój wybrzeża i promować zrównoważone wykorzystanie kapitału ludzkiego i naturalnego w regionie Morza Bałtyckiego. Sea2Land Navigator będzie również wspierać zintegrowane zarządzanie poprzez wielowymiarową współpracę. Sea2Land Navigator będzie kluczowym produktem projektu, skierowanym do planistów planowania przestrzennego obszarów morskich (MSP) na różnych poziomach i kompetencjach, w tym sektorowych.

 

Projekt podzielony jest na trzy pakiety robocze:

 

WP1 – Przygotowanie rozwiązań:

Celem tego pakietu roboczego jest przygotowanie rozwiązań, które odpowiadają na zidentyfikowane wyzwania poprzez opracowanie całkowicie nowych rozwiązań lub dostosowanie istniejących do potrzeb grup docelowych.

 

 WP2 — Pilotowanie i ocena rozwiązań:

Celem tego pakietu roboczego jest pilotowanie, ocena i udoskonalanie rozwiązań. Zaplanowanych zostanie kilka pilotaży w celu sprawdzenia przydatności rozwiązań przygotowanych w WP1.

 

WP3 – Transfer rozwiązań:

Trzeci pakiet roboczy koncentruje się na komunikowaniu i przekazywaniu sfinalizowanych rozwiązań grupom docelowym.

 

Harmonogram projektu, działania i prognozowane efekty przedstawia poniższa grafika:

Screenshot 2023-07-31 at 10.53.53

 

 

Partnerzy

Przy projekcie współpracują organizacje z sześciu krajów regionu Morza Bałtyckiego (BSR). Kieruje nim Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Łotwy. Partnerzy reprezentują różne podmioty, od lokalnych po ponadnarodowe, a także środowiska akademickie, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia – zapewniając zarówno poziomą, jak i pionową integrację rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki (SBE).

Całkowity budżet projektu wynosi 3,45 mln €

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.12.2025 (36 miesięcy)

Witryna projektu: https://interreg-baltic.eu/project/balticsea2land

authorities require multi-level management aimed at balancing different interests and driving factors in coastal areas to achieve the goals of the European Green Deal (EGD) and the Sustainable Blue Economy (SBE). Skillful management is needed for integrated planning that considers coastal communities, culture, environmental interests, and economic factors. Integrated planning is often hindered by the unbalanced voices of different sectors and stakeholders, overlapping jurisdictions of different authorities, institutional complexity, ineffective coordination, and lack of cooperation.

Within the Baltic Sea2Land project, a publicly accessible online platform for navigation and spatial data – the Sea2Land Navigator – will be created to enable multi-level management of coastal areas by supporting integrated planning and more effective cooperation among planners, relevant authorities, and stakeholders. The Sea2Land Navigator will provide access to the best available knowledge and relevant spatial datasets necessary to balance the interests of sectors in the sustainable blue economy, local communities, and the preservation of coastal ecosystems.

The Sea2Land Navigator will help balance interests to facilitate coastal development and promote the sustainable use of human and natural capital in the Baltic Sea region. It will also support integrated management through multidimensional cooperation. The Sea2Land Navigator will be a key product of the project aimed at planners of marine spatial planning (MSP) at various levels and competencies, including sector-specific planning.

The project is divided into three work packages:

WP1 – Solution Preparation:
The aim of this work package is to prepare solutions that address identified challenges by developing completely new solutions or adapting existing ones to the needs of the target groups.

WP2 – Piloting and Evaluation of Solutions:
The aim of this work package is to pilot, evaluate, and improve the solutions. Several pilots will be planned to test the usefulness of the solutions prepared in WP1.

WP3 – Solutions Transfer:
The third work package focuses on communicating and disseminating the finalized solutions to the target groups.

The project schedule, activities and projected effects are presented in the graphic below:

 

Partners

The project involves cooperation between organizations from six countries in the Baltic Sea region (BSR). It is led by the Ministry of Environment and Regional Development of Latvia. The partners represent various entities, from local to transnational, as well as academic environments, non-governmental organizations, and associations – ensuring both horizontal and vertical integration of sustainable blue economy development (SBE).

Total Budget: €3.45 million

Project Implementation Period: January 1, 2023 – December 31, 2025 (36 months)

Project Website: https://interreg-baltic.eu/project/balticsea2land