Termin: 26- 27 maja 2011 roku

Miejsce: Sala BHP Stoczni Gdańskiej, ul. Doki 1; Nowy Ratusz w Gdańsku,
ul. Wały Jagiellońskie 1

Organizatorzy: Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Związek Miast i Gmin Morskich

PATRONAT HONOROWY SPRAWUJĄ:

Marszałek Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

Program Forum

I Dzień, Sala BHP Stoczni Gdańskiej, ul. Doki 1

11.00 – 12.00 Przybycie uczestników i rejestracja

12.00 – 12.30 Uroczyste otwarcie Forum

12.30 – 13.30 Promocja bursztynu i szlaków bursztynowych – Mirosław. A Boruc , Instytut Marki Polskiej

13.30 – 14.00 Przerwa kawowa

14.00 – 14.30 Polki na szlaku bursztynowym. Relacja z podróży z Rzymu do Gdańska – Monika Richardson i Lidia Popiel, Ambasadorki Bursztynu

14.30 – 15.00 Rekonstrukcja faktorii handlowej szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego
w Pruszczu Gdańskim – Janusz Wróbel, Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański

15.00- 16.00 Lunch

16.00- 16.20 Bursztyn – estetyczna wizytówka wielu miast w Polsce. Nieodkryty skarb? – Robert Pytlos, koordynator ds. bursztynu Prezydenta Miasta Gdańska.

16.20 – 16.50 Bursztyn jest trendy – prezentacja publikacji „Trendbook 2011+” ! – dr Sławomir Fijałkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

16.50- 17.10 Dyskusja

19.30 – 22.00 II Bursztynowe Spotkanie, Hotel Scandic w Gdańsku

II Dzień, Nowy Ratusz w Gdańsku (dawny Żak), ul. Wały Jagiellońskie 1

11.00-15.00. Seminarium Światowej Rady Bursztynu, pt. „Bursztyn w badaniach archeologicznych”

*„Bursztyn w Słowenii, od Adriatyku do Panonii, w okresie rzymskim (I-IV w.) – Verena Perko

* Z badań nad bursztyniarstwem neolitycznym w mikroregionie Niedźwiedziówki k. Nowego Dworu Gdańskiego (2900-2200 p.n.e.) Ryszard Mazurowski

12.00- 12.30

* Znaczenie bursztynu w gospodarce osady Wikingów Truso koło Elbląga (IX-X w.) Marek Jagodziński

* Bursztyn w grobach arystokracji wczesnej epoki żelaza na Śląsku (750/700-500 p.n.e.) – Bogusław Gediga

* Bursztynnictwo w kulturze przeworskiej na zachodnim Mazowszu (II-III w.) – Adam Waluś, Krystyna Koza

DATE: 26 – 27 May 2011

VENUE: BHP Hall of Stocznia Gdańska, Doki Street 1; New Town Hall (Old „Żak),
Wały Jagiellońskie Street 1

ORGANISERS: Mayor’s Bureau for City Promotion at the Gdańsk City Office

The Association of Sea Cities and Municipalities

HONORARY AUSPICES:

The Marshal of the Pomeranian Region

The Chairman of the Gdańsk City Council

FORUM AGENDA

DAY 1, BHP Hall of Stocznia Gdańska, Doki Street 1


11.00 – 12.00 Arrival and registration of participants

12.00 – Welcoming addresses

12.30 – 13.30 Promotion of amber and amber routes – Mirosław. A Boruc , Institute of Polish Brand

13.30 – 14.00 Coffe break

14.00- 14.30 Poles on the Amber Route. Report from Trip “Rome – Gdańsk” – Monika Richardson and Lidia Popiel, Ambassadors of Amber

14.30- 15.00 Reconstruction of a trade settlement from the period of Roman in Pruszcz Gdański – Janusz Wróbel, Mayor of the City

15.00 – 16.00 Lunch

16.00- 16.20 Amber – aestethic visiting card of many cities in Poland. Undiscovered treasure? – Robert Pytlos, Amber Coordinator, City Hall of Gdańsk.

16.20 – 16.50 Amber is trendy – presentation of „Trendbook 2011+” ! – dr Sławomir Fijałkowski, Academy of Fine Arts in Gdańsk

16.50- 17.10 Discussion

17.00- 18.00 Lunch

Day 2, New Town Hall, Wały Jagiellońskie Street 1

11.00-15.00. Seminar of World Amber Council „Amber in archaeological research”

*Amber in Slovenia from Adriatic to Pannonia during Roman times (I-IV cent.) – Verena Perko

*Neolithic amber art in microregion Niedźwiedziówka near Nowy Dwór Gdański (2900-2200 BC) – Ryszard Mazurowski

*Amber in economy of Viking emporium Truso near Elbląg (IX-X cent.) Marek Jagodziński

*Amber in aristocratic graves of the Early Iron Age in Silesia (750/700-500 BC) – Bogusław Gediga

*Amber art in the Przeworsk culture on Western Mazovia (II-III cent.) – Adam Waluś, Krystyna Koza