Tym razem w Łebie, w dniach 2-3 czerwca br., odbyło się XLVII Walne Zebranie Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich.

Otwarcia obrad dokonał Andrzej Bojanowski – prezes Związku Miast i Gmin Morskich, który powitał uczestników oraz zaproszonych gości – m.in. Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Piotra Janię, wojewodę zachodniopomorskiego, gospodarza obrad Andrzeja Strzechmińskiego, burmistrza Łeby, a także przedstawicieli Urzędu Miasta Gdańska i urzędów morskich, przedstawicieli sponsorów – Annę Żyłę z Banku Ochrony Środowiska i Łukasza Gottera z firmy GOT-TECH oraz pozostałych gości.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk przybliżył delegatom proces formowania ministerstwa.

– Ministerstwo skupia kompetencje czterech, a nawet pięciu ministerstw. W jego skład  wchodzi żegluga śródlądowa i morska, nadzór właścicielski nad stoczniami, portami, urzędami morskimi, musi się w nim znaleźć element dotyczący funduszy unijnych oraz negocjacji unijnych, musi być oczywiście także część ochrony środowiska odpowiedzialna za gospodarkę wodną i kompetencje związane z wydatkowaniem środków UE w tych obszarach. I w tym kształcie można podejmować wiążące decyzje, bo do tej pory brakowało takich kompetencji w ramach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dodał, że po zorganizowaniu ministerstwa będzie chciał rozpocząć realizację programowych założeń dotyczących resortu gospodarki morskiej. Założenia te opierają się na odbudowie pięciu komplementarnych elementów branży: przemysłu stoczniowego, narodowych przewoźników morskich, rybołówstwa, polityki portowej i rozwoju szkolnictwa morskiego.

– Dla Państwa – przedstawicieli małych gmin i miast nadmorskich, najbardziej interesująca będzie strategia rozwoju małych i średnich portów oraz przystani, sposób finansowania i programy operacyjne, które w obecnym kształcie strategii na lata 2014-2020 całkowicie były pozbawione dofinansowania. W połowie czerwca odbędzie się spotkanie w ministerstwie z udziałem przedstawicieli małych oraz średnich portów i przystani w sprawie budowania strategii rozwoju w perspektywie na lata 2020 z przedłużeniem na lata 2030. Korzystając z okazji – serdecznie zapraszam do udziału w tym spotkaniu. Ze swojej strony gwarantuję, że będę dążył do stworzenia takiego strategicznego dokumentu i do przyjęcia go przez rząd Polski.

Dziękując za wystąpienie prezes ZMiGM Andrzej Bojanowski podkreślił, że nie ma strategii bez uwzględnienia głosu ludzi morza, głosu samorządowców. Podczas dyskusji na temat nowych możliwości rozwoju gmin nadmorskich omówiono bieżące problemy i określono potrzeby w poszczególnych portach. ZMiGM zgłosił akces w wypracowaniu wspólnego określenia celi strategicznych i programów operacyjnych dla wybrzeża, tak by w przyszłości uniknąć nieprzemyślnych procesów inwestycyjnych. Jako ostatni w dyskusji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         zabrał głos wojewoda zachodniopomorski Piotr Jania:

– Przez ostatnie 14 lat brakowało nam partnera, z którym mogliśmy dyskutować o gospodarce morskiej i zadaniach dla Wybrzeża, dlatego cieszymy się, że powstało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W drugiej część konferencji omówione zostały flagowe produkty sponsorów: firmy GOT-TECH oraz oferta Polskiego Banku Ochrony Środowiska, a konferencję zakończyła dyskusja na temat: „Turystyczny potencjał polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego w kontekście zmian geopolitycznych w Europie”. Wstępem do dyskusji było wystąpienie Michała Sałaty z Urzędu Miasta Łeba, który przedstawił walory Łeby i okolic, zaś do odwiedzenia Łeby w sezonie i poza nim zachęcał zebranych gości gospodarz – burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński.

Głównym moderatorem dyskusji była Marta Chełkowska, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Omówiono działania służące budowaniu pozytywnego wizerunku, jak również stałego rozwoju współpracy zarówno z branżą, jak i środowiskiem turystycznym na różnych poziomach systemu zarządzania turystyką. Wskazywano nowe przestrzenie turystyczne, kierunki działań promocyjnych na rynkach zagranicznych przy silnym wsparciu samorządu. Omawiano działania pozwalające na kompleksową obsługę turysty, jak i pobudzanie świadomości odbiorcy w kontekście potencjału ofertowego całego regionu.

Drugi dzień obrad poświęcony został sprawom statutowym Związku. Zanim jednak przystąpiono do programu obrad – głos zabrał Piotr Jania, wieloletni wiceprezes Związku, obecnie wojewoda zachodniopomorski, który podziękował za lata współpracy, podkreślił satysfakcję ze wspólnie osiągniętych celów oraz zapewnił o pozostaniu wiernym sympatykiem Związku Miast i Gmin Morskich.

W imieniu ZMiGM zabrał głos prezes Andrzej Bojanowski, który również podziękował za wieloletnią współpracę i zapewnił, że podejmie starania, by Walne Zebranie Delegatów dokonało zmiany w statucie umożliwiającej powołanie honorowych członków Związku, na listę których zostanie zaproszony długoletni delegat ze Szczecina Piotr Jania.

Następnie przystąpiono do części statutowej zebrania i zgodnie z porządkiem obrad dokonano wyboru Prezydium Zebrania i Przewodniczącego Obrad, którym został Andrzej Bojanowski oraz członków komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. O działalności Zawiązku mówił Prezes Andrzej Bojanowski. W 2015 roku było wiele przedsięwzięć krajowych i zagranicznych. Projekt „MARRIAGE – Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci portów oraz marketing turystyki wodnej w obrębie południowego Bałtyku” – to ogromnie trudne zadanie, z którym Związek bardzo dobrze sobie poradził. Projekt został skontrolowany i rozliczony. Związek wziął udział m.in. w panelu na szczycie energetycznym Polski oraz w tygodniu turystyki w Mediolanie w czasie światowej wystawy EXPO, gdzie zaprezentował ciekawy pomysł na wystawę i promocję turystyki. Przyjęto go z aprobatą, czego wyrazem było wykupienie przez EXPO do końca wystawy. Dowodzi to, że potrafimy jako Związek zadbać o innowacyjne rozwiązania i pomysły na rzecz dobra naszego regionu i być może przełoży się to w przyszłości na kolejne projekty. Związek bierze także aktywny udział w budowania marki Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu – tym razem realizując nowy projekt – budowę Poszukiwacza Bursztynu – dzieła mobilnego, umożliwiającego wykorzystanie go w promocji w gminach. Związek był też organizatorem kolejnej edycji konkursu dla młodzieży „Morze a moja duża i mała Ojczyzna”. Odbyła się coroczna zbiórka Funduszy na rzecz eksploatacji żaglowca „Generał Zaruski” oraz trzecie forum Bałtyk-Adriatyk. Jednym z bardziej kosztownych przedsięwzięć podjętych przez Związek było przygotowanie memorandum w sprawie aktualnie obowiązującej ustawy prawo wodne oraz założeń nowej ustawy i map ryzyka powodziowego. Związek zawsze obecny jest na dużych imprezach wystawowych i turystycznych zachęcając reprezentacje, zrzeszenia, kluby i stowarzyszenia do lokowania pieniędzy w nadmorskich gminach.

W dyskusji o potrzebie skorzystania z pomocy kancelarii prawnej na podobnej zasadzie jak przy tworzeniu memorandum o terenach zalewowych wskazano na takie tematy jak: zmiana przepisów związanych z utrzymaniem porządku w gminach, zmiany systemu podatkowego, przekształcenie innych obiektów na budynki mieszkalne, zmiany w przepisach o badaniach wody w basenach oraz zmiana systemu wakacyjnego na taki jak funkcjonuje w Niemczech.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków Związku przedstawił Dyrektor Biura Związku, Grzegorz Walczukiewicz. Podjęto następujące uchwały: w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku za 2015, przyjęcia sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków Związku za rok 2015, przyjęcia sprawozdania finansowego ZMiGM za rok 2015, w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2015 r., w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz zmianie niektórych innych ustaw. Odbyły się także wybory uzupełniające na członka Zarządu Związku Miast i Gmin Morskich w miejsce ustępującego Piotra Jani – na członka Zarządu wybrany został Michał Przepiera ze Szczecina.

W podsumowaniu obrad przedstawiono informacje o bieżącej działalności Związku, m.in. o przygotowywanej publikacji o 25-leciu Związku, której autorem jest Roman Kolicki oraz organizacji jubileuszu 25-lecia Związku w Szczecinie.

Zamykając obrady Przewodniczący Związku Andrzej Bojanowski podziękował wszystkim delegatom za udział w zebraniu. 

Adrianna Chojnacka