W dniach 21 – 23 maja 2018 roku, w Gdańsku odbyło się LI Walne Zebranie Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich, połączone z Forum Ekologicznego Budownictwa Komunalnego.
Delegaci oraz zaproszeni goście mogli zobaczyć co udało się zbudować w Gdańsku w technologii modułów drewnianych. Największym plusem tej technologii są wyniki energooszczędności oparte na faktycznych pomiarach wykonanych po dwóch pełnych sezonach grzewczych, a nie oparte na prognozach projektowych. Kolejny walor to tempo budowy – 4-5 miesięcy łącznie z infrastrukturą. Niezwykle istotną cechą jest możliwość modułowego dostosowania obiektów do potrzeb. Warto skorzystać z tego doświadczenia – zachęcał prezes Związku Andrzej Bojanowski.

W części statutowej zebrania, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad dokonano wyboru Prezydium Zebrania i Przewodniczącego Obrad, którym został prezes Związku Andrzej Bojanowski. Wybrano także członków Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Następnie głos zabrał dyrektor Biura Grzegorz Walczukiewicz przedstawiając sprawozdanie Zarządu z działalności Związku, realizację planu dochodów i wydatków za  2017 rok oraz bieżącą działalności Związku na rok 2018.

Omawiając uczestnictwo ZMiGM w projektach unijnych – między innymi w SOUTH COAST BALTIC – dyrektor G. Walczukiewicz zachęcał do większej aktywności gmin w biznesie przemysłu wypoczynkowego opartego na żeglarstwie, które jest jeszcze mało rozpowszechnione. Tu podkreślił, że zachodniopomorskie jest liderem pod względem jakości i dostępu szlaków żeglarskich. Warto – mówił – znaleźć na terenie gmin swoją przestrzeń żeglarską i promować ją. Materiały promujące ten rodzaj działalności wydane w ramach projektu były rozpowszechniane na największych targach żeglarskich w Europie – w Niemczech, Szwecji i Polsce. Na pytanie o przewodnik żeglarski dyrektor G. Walczukiewicz poinformował, że jego dystrybucja przebiegła zgodnie z założeniami przewidzianymi w projekcie, w ramach którego został przygotowany. W obliczu zainteresowania przewodnikiem ze strony konkretnych gmin, Związek zwróci się do partnerów projektu z pytaniem o możliwość dokonania dodruku przewodnika. Dodał również, że Związek przygotowuje się, by w ramach projektu, który będzie realizowany do jesieni 2019 r., opracować strategię polskiego Wybrzeża, a w jej ramach wskazać kierunki rozwoju istniejących marin, aby osiągnąć efekt synergii, dzięki której całe polskie Wybrzeże może stać się ciekawą destynacją turystyczną.

Kolejnym tematem była akcja promocyjno-informacyjna Korytarze Życia. Na poprzednim zebraniu podjęto uchwałę o realizacji tego projektu. Gmina Władysławowo podjęła się pilotażowej realizacji takiego projektu w 2017 roku. Turyści bardzo dobrze przyjęli ten pomysł, dlatego został on zaproponowany gminom członkowskim do realizacji w roku bieżącym. Do udziału w projekcie zgłosiło się 11 gmin: Darłowo, Dziwnów, Gdańsk, Mielno, Międzyzdroje, Puck, Sopot, Świnoujście, Trzebiatów, Kołobrzeg i Ustronie Morskie.

Następnie delegaci zajęli się tematem propozycji uchwały „w sprawie Apelu Związku Miast i Gmin Morskich dotyczącego zaniechania wprowadzania zmian do projektu ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw w proponowanym kształcie.” Dyskusja dotyczyła m.in. odkupu spółek będących na terenie portu oraz systemu finansowania małych portów.

Podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1/205/2018 Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Związku za rok 2017, Uchwała Nr 2/206/2018 Przyjęcie sprawozdania z wykonania Planu dochodów i wydatków Związku za rok 2017, Uchwała Nr 3/207/2018 Przyjęcie sprawozdania finansowego ZMiGM za rok 2017, Uchwała Nr 4/208/2018 Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017. Uchwała Nr 5/209/2018 w sprawie Apelu Związku Miast i Gmin Morskich dotyczącego zaniechania wprowadzania zmian do projektu ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw w proponowanym kształcie.

W punkcie obrad obejmującym wolne wnioski delegaci poruszyli kwestie związane
z funkcjonowaniem Wód Polskich. W związku z różnorodnością problemów z jakimi mają do czynienia gminy na swoich terenach dyrektor biura Związku, Grzegorz Walczukiewicz zwrócił się
z prośbą o przygotowanie przez zespoły prawne w gminach konkretnych propozycji, które wymagają uregulowania, a Związek przekaże je zbiorowo do ewentualnego wdrożenia.

Na zakończenie Prezes Andrzej Bojanowski podziękował delegatom za uczestnictwo, licząc że spotkamy się w tym samym składzie w przyszłym roku.

i życzył powodzenia i aktywny udział w obradach LI Walnego Zebrania Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich.