www.ksoin.pl

Zaproszenie
Karta zgłoszenia

Harmonogram

Szanowni Państwo!
W imieniu Zarządu KSOIN uprzejmie Państwa zapraszam do uczestnictwa w Konwersatorium nt. ochrony informacji w
urzędach administracji samorządowej. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy propozycję szkoleniową pomagającą
realizować nowe obowiązki i wyzwania oraz zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony informacji
niejawnych, ochrony danych osobowych i zarządzania kryzysowego. Konwersatorium adresowane jest zwłaszcza do
Marszałków Województw, Prezydentów Miast, Burmistrzów Miast i Gmin, Starostów Powiatów, Wójtów Gmin,
Przewodniczących Rad Powiatów, Miast i Gmin i Sekretarzy Urzędów oraz innych osób odpowiedzialnych za całokształt
bezpieczeństwa Urzędu.
Podczas konwersatorium zostaną omówione podstawowe standardy ochrony informacji i danych osobowych, dostęp do
informacji publicznej, obowiązujące akty prawne, aktualne zagrożenia bezpieczeństwa informacji, zagrożenia
terrorystyczne i przestępczości zorganizowanej, wykorzystywane środki, techniki, nowoczesne technologie oraz
urządzenia mogące zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa w Urzędzie.
Na szczególną uwagę Państwa zasługuje obowiązująca od 2 stycznia 2011 r. nowa ustawa o ochronie informacji
niejawnych i związane z nią zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących obowiązków i zadań kierowników
jednostek organizacyjnych i pełnomocników ds. ochrony informacji, a także zmiany w ustawie o ochronie danych
osobowych.
Podczas zajęć programowych zaplanowano dyskusję nt. praktycznych problemów w zakresie organizacji i
funkcjonowania pionów ochrony, stosowania kompleksowych rozwiązań systemowych bezpieczeństwa informacji,
zmian unormowań dot. postępowań sprawdzających, bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego oraz
prowadzenia cyklicznych szkoleń.
Zachęcam Państwa do uczestnictwa w konwersatorium, które będzie niepowtarzalną okazją do dyskusji, bezpośredniej
wymiany doświadczeń, uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących praktycznych aspektów funkcjonowania w Urzędach
pionów ochrony, opracowania i wdrożenia procedur systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania
kryzysowego.
Znakomite grono wykładowców wywodzących się ze środowisk naukowych, służb specjalnych, praktyków i ekspertów
zajmujących się na co dzień ochroną informacji gwarantuje odpowiedni poziom wykładów, daje rękojmię wysokiego
profesjonalizmu prezentowanych tematów, a jednocześnie zapewnia przystępność i zrozumienie omawianej
problematyki. Korzystając z obecności wielu wybitnych specjalistów zachęcamy Państwa do bezpośredniego
wyjaśnienia wątpliwości związanych z interpretacją zapisów nowej ustawy oraz rozporządzeń okołoustawowych.
Termin: 9 – 11 marca 2011 r.
Miejsce: Rynia, Wojskowy Dom Wypoczynkowy
Wczasowa 59, Białobrzegi
Konwersatorium rozpoczynamy o 14.00.
Panele tematyczne
I. Informacje prawnie chronione i ich wpływ na postępowanie administracyjne.
II. Praktyczne aspekty wdrażania ustawy o ochronie informacji niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych w Urzędzie
nie posiadającym kancelarii tajnej.
III. Modelowe funkcjonowanie pionu ochrony.
IV. Aktualne problemy ochrony danych osobowych w administracji samorządowej.
V. Zagrożenia ochrony informacji i danych osobowych.
VI. Teoria a praktyka współpracy ABW z kierownikiem jednostki organizacyjnej i pełnomocnikiem ochrony.
VII. Zagrożenia dla bezpieczeństwa Urzędu:
1. Zagrożenia korupcyjne.
2. Zagrożenia przestępczością zorganizowaną.
3. Zagrożenia terrorystyczne.
VIII. Infrastruktura krytyczna.
1. Zarządzanie kryzysowe jako element bezpieczeństwa państwa.
2. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych.
3. Negocjacje kryzysowe.
IX. Pokazy i prezentacje nowoczesnych technik, technologii i urządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
X. Audyt bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej. Certyfikacja w zakresie Systemów Zarządzania Jakością i
Bezpieczeństwem Informacji.
XI. Wizyta studyjna w Wojskowym Instytucie Łączności w Zegrzu.
Zaproszeni goście, eksperci i konsultanci
• prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich
• dr Wojciech Rafał Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
• Paweł Wojtunik – Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
• Adam Rapacki – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
• prof. Jadwiga Stawnicka – Kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych UŚ
• prof. Stanisław Hoc – Stały doradca sejmowy
• Krzysztof Liedel – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
• Marek Komorowski – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
• insp. Adam Maruszczak – Dyrektor Centralnego Biura Śledczego
• Tomasz Borkowski – Dyrektor Biura Kolegium ds. Służb Specjalnych
• dr inż. Andrzej Świderski – Kierownik Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania MON
• dr Sławomir Zalewski – b. radca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów , b. funkcjonariusz ABW
• Mirosław Dłużniewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW
• Ryszard Taradejna – b. Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich w MSWiA
• Marek Anzel – Specjalista ds. ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych
• Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
• Bogdan Gładki – Pełnomocnik ds. OIN Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza
• kmdr Adam Wiśniewski – Ekspert ochrony informacji i danych osobowych
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa w zajęciach 3 dniowych wynosi od osoby:
– 1700 zł brutto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
– 1500 zł brutto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
Preferencyjne zniżki:
– 10% – członkowie KSOIN, uczestnictwo 2 i więcej osób z jednej firmy.
– 5% – uczestnicy szkoleń z 2010 r.
Uwaga: Zniżki nie sumują się.
Uczestnicy otrzymują Certyfikat uczestnictwa.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Konwersatorium. Ilość miejsc jest
ograniczona. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.
Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed
rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty.
Należność za udział w Konwersatorium prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO S.A. I O/Katowice, nr rachunku 55
1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami 32 206 46 00 lub biuro@ksoin.pl